Söwda edaralaryna ýerlenmäge berlen emläkleriň sanawy
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2002-nji ýylyň 23-nji awgustynda çykaran 5879 belgili kararyna laýyklykda gaýtadan işlenip taýýarlanan, Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2012-nji ýylyň 11-nji iýunyndaky 62-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 23-nji iýulynda 658 san bilen bellige alnan, "Bahasy tölenilmän elden alnan, eýesiz galan hökmünde we miras almak hukugy boýunça döwlete geçen emlägi, şeýle hem miras almalylar ýok hökmünde gazna geçen emlägi we genji-hazynalary hasaba almagyň, olara nyrh kesmegiň, olary saklamagyň hem-de ýerlemegiň tertibi hakynda" Gollanma boýunça söwda edralaryna ýerlenmäge berilen harytlaryň sanawy:
T/B Sebit Telefon belgisi Senesi
1
 
 
PDF / 0.66 MB
Aşgabat şäheri
+993 12 941253 Ýanwar 2024 ý.
2
 
 
PDF / 0.22 MB
Ahal welaýaty
+993 137 920139 Ýanwar 2024 ý.
3
 
 
PDF / 0.19 MB
Balkan welaýaty
+993 222 20660 Ýanwar 2024 ý.
4
 
 
PDF / 0.20 MB
Daşoguz welaýaty
+993 322 90882 Ýanwar 2024 ý.
5
 
 
PDF / 0.23 MB
Lebap welaýaty
+993 422 62097 Ýanwar 2024 ý.
6
 
 
PDF / 0.21 MB
Mary welaýaty
+993 522 71581 Ýanwar 2024 ý.

 

Salgyt töletdirmek üçin ýerlenmäge berlen emläkleriň sanawy