Salgyt bölümine hasaba durmak
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň sanly hyzmatlar gurşawynda agza bolmak
Halkara gatnaşyklar
Türkmenistanyň 30 sany daşary ýurt döwletleri bilen iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakyndaky Ylalaşyklary (Konwensiýalary) hereket edýär
Pähim-Paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň dünýä dolan şöhratyny has-da beýgeltmek we ony giňden wagyz etmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça ýurdumyzda giň gerimli işler alnyp barylýar.
Giňişleýin
Kadalaşdyryjy Hukuknamalar
Kadalaşdyryjy hukuknamalarynyň elektron görnüşini öz kompýuteriňie, telefonyňyza PDF görnüşinde ýükläp, tanyşyp bilersiňiz.
Maliýe we ykdysadyýet
Maliýe we ykdysadyýet žurnalynyň elektron görnüşini ýükläp, tanyşyp bilersiňiz.