Mahabatlandyrma üçin ýygymy hasaplamak we tölemek maksady üçin mahabatlandyrma üçin ýygym boýunça beýannama bellenilýär –№ 38 goşundy.

  Beýannamanyň degişli setirlerine düşündiriş:

  1)               salgyt beýannamasyny «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 201-nji maddasynda görkezilen taraplar tabşyrýarlar;

  2)               beýannama basma harplarynda doldurylýar we beýannamanyň möçber görkezijileri manatda ýazylýar;

  3)               beýannamanyň 12-nji setirindäki hususy salgyt belgisini Türkmenistanyň salgyt gullugynyň edarasy tarpyndan şol belgi berilen taraplar görkezýärler;

  4)               beýannamanyň 15-nji we 29 – 32-nji setirleri beýannamanyň tabşyrylan ýeri boýunça salgyt gullugynyň edarasynyň işgärleri tarapyndan doldurylýar;

  5)               beýannamanyň 18-nji setiri boýunça maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 202-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýär. Şunda, çykdajylaryň düzümi we olaryň degişli döwri, edara görnüşli taraplaryň peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgydy hasaplamak üçin ulanylýan aýyrmalara degişlilikde kesgitlenýär.

  6)               beýannamanyň 19-njy we 20-nji setirlerindäki maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 35-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýar;

  7)               beýannamanyň 22-nji setirindäki maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 203-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýar.

   

  Beýannamanyň degişli setirlerine düşündiriş:

  1)               salgyt beýannamasy «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 209-njy maddasynda görkezilen taraplar tarapyndan berilýär;

  2)               beýannama basma harplarynda doldurylýar we beýannamanyň möçber görkezijileri manatda görkezilýär;

  3)               beýannamanyň 15-nji we 29-32-nji setirleri beýannamanyň berilen ýeri boýunça salgyt gullugynyň edarasynyň işgärleri tarapyndan doldurylýar;

  4)               beýannamanyň 18-nji setirindäki maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 208-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýär;

  5)               beýannamanyň 19-njy we 20-nji setirlerindäki maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 35-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýär;

  6)               beýannamanyň 22-nji setirindäki maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 208-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýär;

   

  1) salgyt beýannamasyny «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 210-njy maddasynda görkezilen taraplar tabşyrýarlar;

  2)  beýannama basma harplarynda doldurylýar we beýannamanyň möçber görkezijileri manatda ýazylýar;

  3) beýannamanyň 15-nji we 29 – 32-nji setirleri beýannamanyň tabşyrylan ýeri boýunça salgyt gullugy tarapyndan doldurylýar;

  4) beýannamanyň 18-nji setiri boýunça maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 211-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýär;

  5) beýannamanyň 19-njy we 20-nji setirlerindäki maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 35-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýar;

  6) beýannamanyň 22-nji setirindäki maglumatlar «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 212-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda görkezilýar.

   

  Degişli elektron sahypalar

  https://e.fineconomic.gov.tm/old/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň sanly hyzmatlar gurşawy

  https://fineconomic.gov.tm/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň elektron sahypasy

  Habarlaşmak üçin

  Salgy : 744028 Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156

  • Tel: +(99312)39-43-78
  • Faks: +(99312)39-21-85
  • Elektron poçta: info@tax.gov.tm
  • Elektron sahypa: http://www.tax.gov.tm
  Copyright © 2022. Ähli hukuklar goralgy.