1. Türkmenistanyň Konstitusiýasy

  2. "Salgytlar hakynda" Türkmenistanyň Bitewi kanuny (05.12.2022)

  3. Uglewodorod serişdeleri hakynda Türkmenistanyň kanuny

  4. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda (rejelenen görnüşi)

  5. Kärhanalar hakynda Türkmenistanyň kanuny

  6. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda Türkmenistanyň kanuny

  7. Telekeçilik işi hakynda Türkmenistanyň kanuny

  8. Türkmenistanyň býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda Türkmenistanyň kanuny

  9. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda Türkmenistanyň kanuny

  10. Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda Türkmenistanyň kanuny

  11. Türkmenistanyň zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda Türkmenistanyň kanuny

  12. Eýeçilik hakynda Türkmenistanyň kanuny

  13. Erkin ykdysady zolaklar hakynda Türkmenistanyň kanuny

  14. Salgytlar hakynda-Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň I bölegi bilen bellenilen salgyt beýannamalarynyň we beýleki resminamalaryň görnüşlerini ulanmak boýunça Usuly görkezmeler, 23.03.2011

  15. Salgytlar hakynda -Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň II bölegi bilen bellenilen salgyt beýannamalarynyň we beýleki resminamalaryň görnüşlerini ulanmak boýunça Usuly görkezmeler, 25.03.2011

  16. Salgyt töleýjiler hökmünde şahsy taraplary we edara görnüşli taraplary hasaba goýmak hakynda usuly görkezmeleri tassyklamak hakynda

  17. Buhgalterçilik hasaba alnyş we maliýe hasabatlylygy hakynda

  18.Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň başlygynyň 2011-nji ýylyň 10-njy martynda çykaran 13-Ö belgili buýrugy we Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2011-nji ýylyň 10-njy martynda çykaran 26 belgili buýrugy bilen tassyklanan, «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň II bölegi bilen bellenilen salgyt beýannamalarynyň we beýleki resminamalaryň görnüşlerini ulanmak boýunça Usuly görkezmelere üýtgetmeleri girizmek hakynda

   

  Degişli elektron sahypalar

  https://e.fineconomic.gov.tm/old/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň sanly hyzmatlar gurşawy

  https://fineconomic.gov.tm/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň elektron sahypasy

  Habarlaşmak üçin

  Salgy : 744028 Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156

  • Tel: +(99312)39-43-78
  • Faks: +(99312)39-21-85
  • Elektron poçta: info@tax.gov.tm
  • Elektron sahypa: http://www.tax.gov.tm
  Copyright © 2022. Ähli hukuklar goralgy.